Skip to content Skip to footer

За „АМОНРА ЕНЕРДЖИ“ АД защитата на личните данни и осигуряването на прозрачност относно обработването им са важен аспект от дейността ни. В тази връзка и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общия регламент относно защитата на данните), представяме на Вашето внимание обща информация за нас и за обработването на лични данни от наша страна в различните взаимоотношения, в които участваме.

Данни за контакт

АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД, ЕИК 206304834, е вписанo в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните. Адресът на дружеството е в гр. София 1220, ул. Локомотив № 1.

Права на субектите на лични данни

Субектите на лични данни имат следните права при обработването на техни лични данни:

Право на достъп

Имате право да получите от нас информация за това дали се обработват лични данни, свързани с Вас; имате право да получите достъп до данните и информация във връзка с обработването;

Право на коригиране

Можете да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас, както и да предоставите допълнителни данни;

Право на изтриване

Имате право да поискате изтриване на данните Ви и имате правото данните Ви да бъдат изтрити, освен в случаите, когато е налице законосъобразно основание за обработването им; право на ограничаване на обработването – това право можете да упражните в следните ситуации:

а) когато оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността им;

б) когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

в) когато Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г) Вие сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси;

Право на възражение срещу обработването

Имате право на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на Дружеството;

Право на преносимост на данните

Имате право данните, които съхраняваме за Вас и които сте ни предоставили, да Ви бъдат предадени или да бъдат предадени на друг администратор в случаите, когато те се обработват по автоматизиран начин и на основание Вашето съгласие или договор;

Право на оттегляне на съгласието

Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време (когато основанието за обработване на лични данни е съгласието); оттеглянето на съгласието действа занапред и не се отразява на даденото преди оттеглянето съгласие;

Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Имате право да не бъдете обект на решение, основащо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни

Ако считате, че ние обработваме Ваши лични данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, данните за контакт с която са налични на интернет страницата ѝ: https://www.cpdp.bg/; моля преди това да се свържете с нас, за да предприемем мерки незабавно да защитим Вашите права.