Skip to content Skip to footer

Енергийната трансформация в България

Интересът на фирмите към ВЕИ за собствени нужди започна да става масов след 1 юли 2019 г. Тогава бяха приети текстове в Закона за енергетиката, с които се премахна заплащането на всички мрежови такси и добавки за електроенергията от нови вятърни и соларни централи, която се доставя по директен кабел до потребителя. Точно затова масово панелите се инсталират върху покривите на халета, цехове, офиси и магазини.


Междувременно и цените на самите панели и инвертори намаляха значително – необходимите средства за изграждането на подобни мощности вече бяха над 10 пъти по-малко спрямо 2010 г. На практика, това отвори коридор за нови инвестиции, каквито почти напълно липсваха през изминалите години.


Енергийната трансформация започна да се случва доста осезаемо на корпоративно ниво. Много предприятия в страната се насочиха към изграждането на соларни инсталации за собствени нужди, които са сравнително малки, реализират се бързо и не отговарят на стойността на възвръщаемост на активите, но пък осигуряват реални спестявания от енергийните разходи.

Когато това се мултиплицира, ефектът е видим.

Тъй като такива проекти изискват повече време за реализация, а регулациите в България са все още тромави, „АмонРа Енерджи“ АД предоставят на своите клиенти консултации за избора, планирането, проектирането, изграждането и инсталирането на фотоволтаични системи.

Leave a comment